Rabaty nawet -20% na całe zamówienie

Płatność i dostawa


Adres dostawy


Dodatkowe informacje

Twoje zamówienie

Produkt Kwota
Choker Coracao Ice Cream  × 1 70.00 zł
Kwota 70.00 zł
Wysyłka
 • dostawa 1-3 dni

  Wybierz na mapie

 • 1-3 dni

 • 2-4 dni

 • 1-3 dni

 • 2-4 dni

 • 2-4 dni

Łącznie 85.00 zł (zawiera 15.89 zł VAT)


Masz kod rabatowy? Tutaj wpisz kod

 • Przekierujemy Cię na stronę wprowadzenia kodu BLIK.

  Zlecenie realizacji płatności: Zlecenie wykonuje PayU SA; Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez odbiorcę; więcej Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA Państwa wpłaty. Płatność udostępniana jest odbiorcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego; PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.Płacąc akceptujesz “Zasady płatności PayU”.Administratorem Twoich danych osobowych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. więcej Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania Cię o statusie realizacji Twojej płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.
  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PayU w procesie realizacji płatności. W zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności mogą to być: banki, instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, organizacje kart płatniczych, schematy płatnicze), ponadto podmioty wspierające działalność PayU tj. dostawcy infrastruktury IT, dostawcy narzędzi do analizy ryzyka płatności a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Twoje dane mogą zostać udostępnione akceptantom celem poinformowania ich o statusie realizacji płatności.
  Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w Polityce prywatności PayU


 • Przekierujemy Cię do formularza danych karty.


 • Kup teraz zapłać za 30 dni.


 • Kup teraz zapłać za 30 dni.


 • Przekierujemy Cię na stronę wniosku ratalnego.


 • Wybierz metodę płatności.
  • Wybierz metodę płatności.

  Zlecenie realizacji płatności: Zlecenie wykonuje PayU SA; Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez odbiorcę; więcej Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA Państwa wpłaty. Płatność udostępniana jest odbiorcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego; PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.Płacąc akceptujesz “Zasady płatności PayU”.Administratorem Twoich danych osobowych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. więcej Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania Cię o statusie realizacji Twojej płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.
  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PayU w procesie realizacji płatności. W zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności mogą to być: banki, instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, organizacje kart płatniczych, schematy płatnicze), ponadto podmioty wspierające działalność PayU tj. dostawcy infrastruktury IT, dostawcy narzędzi do analizy ryzyka płatności a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Twoje dane mogą zostać udostępnione akceptantom celem poinformowania ich o statusie realizacji płatności.
  Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w Polityce prywatności PayU


 • Zapłać przez PayPal.


 • Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. Brak wpłaty w przeciągu 2 dni roboczych będzie skutkować anulowaniem zamówienia.


 • Płatność za pobraniem.

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów opisanych w naszej polityka prywatności.

Regulamin sklepu internetowego

Aktualny od 12.10.2022 roku

1       Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Brasiliana.pl

1.4      Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.brasiliana.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5      Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy operatorem Sklepu, Brasiliana Sp. z o.o. siedzibą w Lublinie, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.8      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.10   Prowadzący Sklep – Brasiliana Sp. z o.o. siedzibą w Lublinie, NIP 946-271-18-46 KRS 0000934868 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2       Postanowienia ogólne

2.1      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.brasiliana.pl

2.2      Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3      Sklep internetowy, działający pod www.brasiliana.pl, prowadzony jest przez Brasiliana Sp. z o.o. siedzibą w Lublinie, NIP 946-271-18-46 KRS 0000934868

2.4      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

·       zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

·       warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

·       zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5      Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.5.1     Internet Explorer w wersji 3 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy.

2.6      W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pod adresem https://brasiliana.pl/regulamin-sklepu/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3       Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1      Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3      Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4      Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

·        podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

·        dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

·        dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez prowadzącego Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego Sklep.

3.5      Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego Sklepu.

3.6       W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7      Klient zobowiązany jest w szczególności do:

·        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

·        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

·        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

·        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,

·        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

·        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4       Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.brasiliana.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2      Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

·        przedmiotu zamówienia,

·        jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

·        wybranej metody płatności,

·        wybranego sposobu dostawy,

·        czasu dostawy,

4.5      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7      Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8      Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5       Dostawa

5.1      Dostawa Towarów odbywa się do krajów wyszczególnionych na stronie Koszty wysyłki i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową lub za pomocą Paczkomatów InPost. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3      Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4      Czas realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez sklep zamówienia.

5.5      Łączny czas otrzymania przesyłki od momentu złożenia przez Klienta zamówienia to suma czasu realizacji zamówienia i czasu realizacji dostawy.

5.6      Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

5.7      Prowadzący Sklep dostarczy Klientowi towar wolny od wad.

5.8  W przypadku wybrania opcji dostawy za pobraniem i nieodebrania przesyłki, opłatę za jej wysyłkę w wysokości 30 złotych brutto  i opłatę za przesyłkę zwrotną w wysokości 15 złotych brutto ponosi Klient i na co wyraża zgodę. 

5.9  W przypadku niewywiązania się przez klienta z zapisów punktu 5.8 sklep zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o nierzetelnym kliencie w Krajowym Rejestrze Długów i wystąpienia na drogę sądową.

6       Ceny i metody płatności

6.1      Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2      Klient ma możliwość uiszczenia ceny sposobami płatności wyszczególnionymi na stronie podczas składania zamówienia

6.3      Termin zapłaty za zamówienie wynosi dla Klienta 5 dni roboczych.

 

7       Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu

7.1      W przypadku nabycia produktów w sklepie Brasiliana Lingerie mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:

7.2      Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy

·        Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu.

·        W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Brasiliana Sp. z o.o. 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 71F/2 sklep@brasiliana.pl , w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila).

·        Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

7.3      Skutki odstąpienia od umowy

·        W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. W każdym przypadku możemy odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo chyba że skorzystają Państwo z darmowego zwrotu na zasadach określonych w regulaminie darmowych zwrotów dostępnego pod adresem https://brasiliana.pl/zwroty-i-reklamacje/. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.4      Wzór formularza odstąpienia od umowy

·        Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza.
POBIERZ FORMULARZ 

· 

UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8       Zwroty płatności

8.1      Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej. Jeśli w czasie zakupu skorzystali Państwo z karty upominkowej, to odpowiednia kwota zostanie zwrócona na Państwa saldo i będzie mogła zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów.

9   Wymiana produktu

9.1   W celu wymiany produktu, który został zamówiony na Stronie Internetowej, Klient musi skorzystać z prawa odstąpienia od umowy opisanego w § 7 .

10   Reklamacja

10.1   Reklamacje są przez nas rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

10.2   Odesłanie produktu może nastąpić za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesyłką pocztową po uprzednim wypełnieniu formularza reklamacji oraz podaniu przyczyny reklamacji, a odpowiedzialność za jego stan od chwili odbioru go od Klienta do momentu odbioru go przez nas, ponosi Klient.

10.3   Nie akceptujemy reklamacji, ani zwrotu produktów przesłanych w postaci przesyłki wysłanej za pobraniem ani za pośrednictwem paczkomatu.

10.4   W przypadku uznania produktu za wadliwy zostanie on wymieniony na nowy. Jeżeli jednak nie będziemy dysponować takim produktem, Klient otrzyma zwrot kwoty zapłaconej za produkt. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty przesyłki zwrotnej ponosi Brasiliana Sp. z o.o.

10.5  W przypadku uznania reklamacji za niezasadną koszty odesłania i pakowania towaru w wysokości 20 zł ponosi klient. W przypadku nie opłacenia przesyłki zwrotnej w terminie 14 dni towar zostanie poddany nieodwracalnej utylizacji. 

11   Opinie w sklepie internetowym

11.1 W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, BRASILIANA może umożliwić Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, wyrażanie opinii dotyczącej funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zakupionych Towarów za pośrednictwem serwisu TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bartoszowickiej 3, 51-641 Wrocław, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751 („Serwis”).

11.2 W celu określonym powyżej, BRASILIANA przekaże Serwisowi dane niezbędne do wyrażenia przez Klienta opinii (w szczególności adres e-mail, imię Klienta, nr Zamówienia oraz informację o zakupionych w Sklepie Internetowym Towarach). Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii o Sklepie Internetowym, a w przypadku braku reakcji na taką wiadomość – przypomnienie o możliwości wystawienia opinii.

11.3 Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne.

11.4 Szczegółowe zasady wystawiania opinii zostały opisane na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://trustmate.io/user-regulations

11.5 Klient w momencie wystawienia opinii nieodpłatnie przenosi na BRASILIANANA autorskie prawa majątkowe do utworu bez ograniczenia czasowego i terytorialnego do zamieszczonej opinii, w szczególności do:

 • rozpowszechniania opinii lub jej części przez publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie;
 • wykorzystanie opinii lub jej części w kampaniach marketingowych BRASILIANA;
 • utrwalenie i zwielokrotnienie opinii lub jej części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

11.6 Klient upoważnia BRASILIANA do korzystania z utworu bez oznaczenia twórcy oraz do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych.
Jednocześnie Klient, udzielając licencji, zapewnia, że opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń, Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.

12   Postanowienia końcowe

12.1   Wszelkie nazwy firm, produktów, zdjęcia, grafiki, znaki towarowe, wzory na produktach, layout czy informacje o produktach oraz inne treści nie mogą być w jakikolwiek sposób kopiowane ani używane w przypadku braku naszej wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie.

12.2   Z najnowszą wersją Warunków Klient może zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej.

12.3   Obowiązkiem Klienta jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej Strony Internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację tych zmian.
Rabaty na całe zamówienie

-10% na całe zakupy

przy wydanych minimum 500 zł

Wpisz w koszyku kod: KOSZYK500

-20% na całe zakupy

przy wydanych minimum 1000 zł

Wpisz w koszyku kod: KOSZYK1000